ကိုရီးယားႏိုင္ငံက မႏၱေလးတိုင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားဖြံ ့ျဖိဳးေရး ကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္း သံုးမည္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသဝကီးအတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၁၀ ရြာဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (KOICA) က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္း အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ အတြင္းေရးမွဴး
ဦး၀င္းရွိန္က ေျပာၾကားသည္။
 
အဆိုပါ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာဖြံ ့ျဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို KOICA  က ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ကာ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ အဆိုပါ အဖြဲ ့ကပင္ အစအဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
 
ယင္းေအဂ်င္စီသည္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေရ ရရွိေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးတို ့ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။
 
Credit : The VOICE Daily