ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္ခံရပါက တိုင္ၾကားႏိုင္

ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ အခြင့္အေရးမ်ားေဖာက္ဖ်က္ခံရပါက တိုင္ၾကားရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ေမ၃၀ရက္တြင္ ေၾကာညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို လက္ခံလ်က္ရွိျပီး တိုင္ၾကားစာမ်ားကို စိစစ္ျခင္း၊စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ညိႈႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ေျဖရွင္းကုစားေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားညိႈႏိႈင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးကို ေဖာက္ဖ်က္ခံရျခင္း၊ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ အခြင့္အေရးမ်ား ေဖာက္ဖ်က္ခံရျခင္း၊ႏိုင္ငံေတာ္က ပါ၀င္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ပါရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားေဖာက္ဖ်က္ျခင္းခံရပါက ကိုယ္တိုင္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊အျခားသူတစ္ဦးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊လူတစ္စုကို ကိုယ္စားျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရံုး အမွတ္(၂၇)ျပည္လမ္း လိႈင္ျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ လိပ္မူ၍ မွတ္ပံုတင္စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။
 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး၊အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားလည္း အက်ံဳး၀င္သျဖင့္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕လာပါက တာ၀န္သိသူတစ္ဦးက ကိုယ္စားျပဳ၍တိုင္ၾကားႏုိင္ျခင္း၊တိုင္တန္းသူ၏အမည္ ၊ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ အျပည့္အစံု၊ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း၊ဖက္စ္ႏွင့္ အီးေမးလ္တို႔ရွိလွ်င္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္၊တိုင္တန္းသူသည္ မည္ကဲ့သို႔ မူလအခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္ခံရေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ အမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ပူးတြဲေဖာ္ျပရန္၊တိုင္တန္းခ်က္မွန္ကန္စြာ  ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ႏွင့္ တိုင္တန္းသူ၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴတို႔ပါရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။
 
Credit-Myanmar Times Daily